الف): آرایی ادبی و مفهوم نظم ونثر را دربیت هاونثرهای زیر پیدا کنید.5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

الهی! آفریدی رایگان و روزی دادی رایگان ،بیامرز رایگان که تو خدایی نه بازرگان.

بحر آفرید و بّر ودرختان و آدمی                     خورشید وماه وانجم ولیل ونهار کرد

    کوه و دریا ودرختان همه در تسبیح اند                      نه همه مستمعی فهم کند این اسرار

مثل مؤمنان،جمله ،چون یک تن است چون یک اندام را رنجی رسد ،همه ی اندام ها آگاهی یابند و رنجور شوند.

از هر چه بوی عشق ،تهی بود خانه ام                           اینک صفای لاله و ریحان گرفته است

ب): در متن زیر، فعل های قابل حذف  را مشخص کنیدو متن را بازنویسی کنید.3

جبهه ها سرشار از ایمان بود و عشق بود.رزمندگان نماز می خواندندو قرآن  می خواند ند. شب های جبهه بر گونه ها اشک می نشست و بر لب ها دعا می نشست.

ج): برای آرایی ادبی (تشبیه، تشخیص، تلمیح، مراعات نظیر،تضاد،تضمین)برای هر یک مثالی بزنید.6

تشبیه:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         مراعات نظیر:

تشخیص:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            تضاد:

تلمیح:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              تضمین:

ح):با کلمه های و ترکیب های زیر جمله بسازید.4

فرهنگ (جمله نهی)                                                                                                                                                                                                                                                                     شرارت آمیز (جمله طنز آمیز)

انحطاط (جمله پرسشی)                                                                                                                                                                                                                                               مقهور ( جمله خبری)تاريخ : سه شنبه نهم فروردین ۱۳۹۰ | 16:40 | نویسنده : علی |
.: Weblog Themes By BlackSkin :.