به نام خدا                 

     انشا ونگارشی فارسی                 آزمون نوبت: اول

      نام ونام خانوادگی:               نام کلاس: سوم              تاریخ:  22 / 10 /9 8        مدت آزمون : 70 دقیقه

1-  صحیح یا غلط بودن عبارات زیر را مشخص کنید.( 1 )                                                        ص               غ

  الف)پس از اصلاح متن انشا،مناسب است یک باردیگرآن را بازنویسی کنیم.                    

 ب)اغلب نیایش ها،مناجات ها ومرثیه ها دیالوگ هستند.  


2-  در جاهای خالی کلمات مناسبی بنویسید. (2 )

    الف)منابع مکتوب برای مطالعه وپژوهش منابع ..................و منابع........................

    ب) کلیله و دمنه  وموش و گربه ازمشهورترین ...................ادبیات فارسی هستند..

3- یک مورد از کاربرد هریک از نشانه های نگارشی زیر را بنویسید.(1)

  :  )

 « » ) 

4-برای هریک از واژه های زیر ،شبکه ی معنایی(چند مراعات نظیرمتفاوت)بسازید.(1)

ستاره:

قوس قزح:

 


5-از زبان بلبلی که برسرشاخسارباخدای خود راز و نیاز می کند،یک بند(سه سطر)بنویسید .(2)

....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

      ....................................................................................................................................................................................

 


6-  با واژگان زیر جمله موردنظررابنویسید.(1نمره)

   1) شرارت آمیز(جمله ی طنز):

 

  2)انحطاط(جمله ی پرسشی):

 

 7با کلمه های«آب حیات»،«پرواز»و«افتخارآمیز» یک بند(حداقل چهار جمله) بنویسید. (2)

 .........................................................................................................................................................................................      .........................................................................................................................................................................................

 

8- یکی از موضوعات زیر را برای نوشتن انشا انتخاب کنید.(10نمره)

    الف)داستانی خلق کنید که قهرمانان آن حیوانات باشند.

    ب)همه کار ایام درس است و پند           دریغا که شاگرد هشیار نیست

 

 

 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………تاريخ : پنجشنبه پانزدهم اردیبهشت ۱۳۹۰ | 22:11 | نویسنده : علی |
.: Weblog Themes By BlackSkin :.